دانشگاه اُکدOCAD

در سال 1876، دانشگاه OCAD تاسیس شد که به هنر و آموزش طراحی، کاربست و تحقیق و دانش و نوآوری در رشته های مختلف تاکید دارد. دانشگاه OCAD همواره براساس نقاط قوت سنتی و مبتنی بر استودیو عمل می کند و رویکردهای جدید به یادگیری را اضافه می کند که در کاربست فرارشته ای، همکاری و تلفیق فناوری های جدید سرآمد هستند. در عصر تخیل، اعضای جامعه دانشگاهی OCAD به عنوان کاتالیزور پیشرفت های بعدی در فرهنگ، فناوری و کیفیت زندگی برای همه کانادایی ها عمل می کنند. 

برنامه ها و تحقیقات ما حوزه های رسانه دیجیتال و طراحی، پایداری، بهداشت و رفاه، تنوع فرهنگی و فرهنگ های بومی را به هم وصل می کنند. دانشجویان ما در یادگیری مبتنی بر استودیو، زیبایی شناختی و فنی به همراه دانش و روش های انتقادی، علمی و تاریخی حضور پیدا می کنند. در نهایت، محی دانشگاه ما خود الهام بخش است. دانشگاه OCAD در قلب مرکز هنر، طراحی، کسب و کار و رسانه های جدید این کشور، قلمروهای باستانی و سنتی میسیسیآگاس نیوکردیت، هائودنسان، آنیشنابه و هورون-وندات – مالکان و حافظان اصلی زمین – قرار دارد. 

ورود

تایید شماره

شماره موبایل تغییر شماره

کد ارسال شده به شماره خود را وارد کنید

ثبت نام

ورود

شماره موبایل تغییر شماره

رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید

فراموشی رمز عبور